Trình tự thủ tục thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài

Thứ tư - 26/07/2023 04:08
Hiện nay, do quá trình hội nhập kinh tế nên rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn mở rộng thị trường thông qua việc thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam theo hình thức đầu tư 100% vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nước ngoài thường không nắm vững các quy định của pháp luật Việt Nam về hình thức đầu tư này dẫn đến những trường hợp vi phạm nghiêm trọng và gây mất thời gian cho quá trình đầu tư. Nhằm giúp những nhà đầu tư có cái nhìn rõ ràng hơn, Luật Toàn Long xin cung cấp một số thông tin qua bài viết dưới đây.
Hình minh họa. Nguồn internet
Hình minh họa. Nguồn internet

1. Thực hiện thủ tục xin Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
Để thành lập công ty có 100% vốn nước ngoài, trước hết cần thực hiện các thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, bao gồm:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
Nhà đầu tư cần chuẩn bị một bộ hồ sơ, bao gồm:
- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, gồm cả cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không được chấp thuận;
- Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;
- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
- Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tư hoặc hình thức lựa chọn nhà đầu tư, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất (nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trường (nếu có) theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Trường hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì nhà đầu tư được nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tư;
- Trường hợp dự án đầu tư không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tư đối với dự án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;
- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC;
- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tư, yêu cầu về điều kiện, năng lực của nhà đầu tư theo quy định của pháp luật (nếu có).
Bước 2: Nộp hồ sơ
Đối với trường hợp đầu tư không phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư

 • Số lượng hồ sơ: 01 bộ
 • Cơ quan tiếp nhận: Sở kế hoạch và đầu tư nơi dự kiến đặt trụ sở chính hoặc Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao.
 • Giải quyết hồ sơ: Sau 15 ngày làm việc.
Đối với trường hợp đầu tư phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ
 •   Số lượng hồ sơ: 08 bộ
 • Cơ quan tiếp nhận: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 •  Giải quyết hồ sơ: 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các bộ, cơ quan có liên quan, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi dự kiến thực hiện dự án về nội dung dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi Bộ Kế hoạch
và Đầu tư;
- Trong thời hạn 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định hồ sơ và lập báo cáo thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư;
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư.
Trường hợp phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 •   Số lượng hồ sơ: 04 bộ 
 •    Cơ quan tiếp nhận: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
 •    Giải quyết hồ sơ: 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ lấy ý kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó;
- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị của cơ quan đăng ký đầu tư, cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nước của mình, gửi cơ quan đăng ký đầu tư;
- Trong thời hạn 25 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ tại bước 1, cơ quan đăng ký đầu tư lập báo cáo thẩm định để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án. Tường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
2. Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì Nhà đầu tư thực hiện thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo từng loại hình mà nhà đầu tư muốn thành lập
– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
– Điều lệ công ty;
– Danh sách thành viên đối với Công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty hợp danh; Danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần;
– Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu) đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là cá nhân; Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và văn bản ủy quyền tương ứng đối với trường hợp người thành lập doanh nghiệp là tổ chức;
– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục.
Bước 2: Nộp hồ sơ
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
- Cơ quan tiếp nhận: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương.
- Giải quyết hồ sơ: 05 - 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Như vậy, sau khi thực hiện các thủ tục trên, nhà đầu tư có thể cầm trên tay Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đưa công ty đi vào hoạt động sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là rất phức tạp và cần có cơ quan hỗ trợ pháp lý. Do đó, Luật Toàn Long hoàn toàn là sự lựa chọn tối ưu nhất để quý khách hàng tin cậy.


 

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
 • Đang truy cập13
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm11
 • Hôm nay2,452
 • Tháng hiện tại120,838
 • Tổng lượt truy cập1,854,680
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây