Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất - Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư

Thứ hai - 14/08/2023 00:05
Luật Toàn Long hướng dẫn chi tiết Thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất - Lĩnh vực đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Mời Quý bạn đọc tìm hiểu qua bài viết dưới đây
Hinh minh họa. Nguồn internet
Hinh minh họa. Nguồn internet
1. Thành phần hồ sơ
- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:
 Văn bản đề nghị thẩm định;
+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.
- Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:

+ Số lượng: 10
+ Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;
+ Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư;
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

2. Thời hạn giải quyết
- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Trình tự thực hiện
* Trình tự lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất
- Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP đến cơ quan có thẩm quyền; trường hợp không xác định được cơ quan có thẩm quyền thì gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP;
- Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nội dung văn bản chấp thuận bao gồm cách thức phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư và nội dung khác có liên quan; trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do;
- Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án bao gồm: báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;
- Nhà đầu tư gửi hồ sơ đề xuất dự án đến cơ quan có thẩm quyền.
* Trình tự thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân Thành phố được quy định như sau:
Bước 1: Nhà đầu tư được giao nhiệm vụ tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Thẩm định:
- Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì thẩm định và gửi báo cáo thẩm định đến nhà đầu tư.
- Trường hợp thành lập Hội đồng: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng hoàn tất thẩm định và gửi báo cáo đến nhà đầu tư.
Bước 3: Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
Bước 4: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP hoàn chỉnh từ Nhà đầu tư làm cơ sở để trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố).
Bước 5: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án. (đơn lẻ hoặc theo danh mục)
Sau khi được quyết định chủ trương đầu tư dự án, trong thời hạn 10 ngày, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức công bố thông tin về dự án theo quy định tại Điều 25 của Luật PPP và tên nhà đầu tư đề xuất dự án.

1. Thành phần hồ sơ
- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:
 Văn bản đề nghị thẩm định;
+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.
- Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm:

+ Số lượng: 10
+ Tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư;
+ Dự thảo quyết định chủ trương đầu tư;
+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;
+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư;
+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án.

2. Thời hạn giải quyết
- Thời gian thẩm định: Không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư: Không quá 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

3. Trình tự thực hiện
* Trình tự lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất
- Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP đến cơ quan có thẩm quyền; trường hợp không xác định được cơ quan có thẩm quyền thì gửi đến cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư theo phương thức PPP;
- Cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc không chấp thuận việc nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nội dung văn bản chấp thuận bao gồm cách thức phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà đầu tư và nội dung khác có liên quan; trường hợp không chấp thuận thì nêu rõ lý do;
- Trường hợp được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận, nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án bao gồm: báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, hồ sơ về tư cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tư;
- Nhà đầu tư gửi hồ sơ đề xuất dự án đến cơ quan có thẩm quyền.
* Trình tự thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân Thành phố được quy định như sau:
Bước 1: Nhà đầu tư được giao nhiệm vụ tiến hành lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Thẩm định:
- Trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao là đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì thẩm định và gửi báo cáo thẩm định đến nhà đầu tư.
- Trường hợp thành lập Hội đồng: Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố thành lập Hội đồng thẩm định. Hội đồng hoàn tất thẩm định và gửi báo cáo đến nhà đầu tư.
Bước 3: Nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
Bước 4: Hội đồng thẩm định cấp cơ sở hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ đề xuất PPP hoàn chỉnh từ Nhà đầu tư làm cơ sở để trình Ủy ban nhân dân Thành phố trình Hội đồng nhân dân Thành phố xem xét, quyết định (dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố).
Bước 5: Hội đồng nhân dân Thành phố quyết định chủ trương đầu tư dự án. (đơn lẻ hoặc theo danh mục)
Sau khi được quyết định chủ trương đầu tư dự án, trong thời hạn 10 ngày, Ủy ban nhân dân Thành phố tổ chức công bố thông tin về dự án theo quy định tại Điều 25 của Luật PPP và tên nhà đầu tư đề xuất dự án.

Khuyến nghị:

1. Bài viết nêu trên được luật sư, chuyên gia của Luật Toàn Long thực hiện nhằm mục đích nghiên cứu khoa học hoặc phổ biến kiến thức pháp luật, hoàn toàn không nhằm mục đích thương mại.

2. Bài viết có sử dụng những kiến thức hoặc ý kiến từ các chuyên gia được trích dẫn từ nguồn đáng tin cậy. Tuy nhiên, người đọc chỉ nên coi đây là những thông tin tham khảo, bởi các ý kiến đưa ra chỉ là quan điểm cá nhân người viết.

3. Mọi yêu cầu giải đáp thắc mắc về vấn đề có liên quan, hoặc cần ý kiến pháp lý cho vụ việc cụ thể, Quý vị vui lòng liên hệ với chuyên gia, luật sư của Luật Toàn Long qua Tổng đài tư vấn pháp luật Tư vấn: 0936.521.533, E-mail: luattoanlong@gmail.com.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thống kê
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm21
  • Khách viếng thăm13
  • Hôm nay4,882
  • Tháng hiện tại119,540
  • Tổng lượt truy cập1,853,382
logo                      logophapluatvanhoa                     luatsu           thanh lap doanh nghiep                     tu van dat dai                     nguoihanoilogo
190063.3232
Nhắn tin Facebook Zalo: 0934.682.133
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây