04:32 Thứ bảy, ngày 29/10/2016

Nghị định 84/2007/NĐ-CP của Chính phủ Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi

Đã xem: 245